Istraživanje: Falsifikati poslijednjih izdanja “Fiume”

Izvor: tekst je preuzet i preveden iz časopisa “Filatelističke i numizmatičke vesti” broj 21, travanj 1979. god.

Pavle Pavlović

Marke Fiume (Rijeke) bile su masovno falsificirane i njima je bio preplavljen cijeli filatelistički svijet.

O markama “Fiume” ima vrlo malo literature pa svaki podatak koji osvjetljava i najmanji dio toga, za filateliju nesigurnog i falsifikatima bogatog perioda, doprinosi borbi protiv falsifikata maraka ovog područja. Nadamo se da će ovaj prikaz onima koji sakupljaju ovo područje pomoći da utvrde što imaju u zbirkama kao i da, kada popunjavaju zbirke, mogu utvrditi što je original, a što falsifikat.

RIJEKA (talijanski i njemački naziv FIUME) do veljače 1867. godine pripadala je Austriji, a od 1867. pa do raspada Austro-ugarske monarhije 1918. bila je sastavni dio Mađarske.

Burna politička povijest

Poslije završetka prvog svjetskog rata sudbina Rijeke (Fiume) bila je promjenjiva. Od 28. listopada 1918. do 17. studenog 1918. pripadala je Hrvatskoj u sastavu SHS. Od 17. studenog 1918. bila je okupirana od strane savezničke vojske i od 18. studenog 1918. vlast je preuzela nova “Narodna vlada”. 12. rujna 1919. Gabriel D’ Anuncio je proglasio republiku, a od 13. studenog 1920. do 5. siječnja 1921. njegovi legionari su okupirali i otoke Krk i Rab. Rapalskim ugovorom od 12. studenog 1920. FIUME je proglašena slobodnom državom. Krajem te godine — 29. prosinca 1920., D’Anuncio je bio prisiljen predati vlast i njegova republika je prestajala postojati. Rješenjem talijanskih vojnih vlasti 6. siječnja 1921. godine uspostavljena je privremena vlada. Trećeg ožujka 1922. predsjednik Rikardo Zanela, pod pritiskom Musolinijevih fašista, napustio je vladu, a vrhovnu vlast preuzeo je potpredsjednik A. Depoli. Rimskim ugovorom od 12. siječnja 1924. FIUME je pripojena Italiji, a civilnu vlast preuzeo je talijanski vojni guverner.
Teritorij Rijeke, Zadra, julijske krajine i neki Kvarnerski otoci činili su talijansku provinciju VENEZIA GUILIA (Comparatimen-to Venezia Giulia e Žara). Na tom teritoriju živjelo je više od pola milijuna Slovenaca i Hrvata koji su bili stalno izloženi nasilju talijanskih nacionalista: zatvarane su slovenske i hrvatske škole, ograničavala se upotreba slovenskog i hrvatskog jezika, sputavana je svaka druga aktivnost slovenskih i hrvatskih stanovnika na tom teritoriju.

Četiri filatelistička perioda

Pri završetku Drugog svjetskog rata dio tog teritorija vraćen je Jugoslaviji, a RIJEKA je pripojena Jugoslaviji 1947. godine Pariškim ugovorom.

Prema izdavanju i upotrebi poštanskih maraka, Rijeka je imala četiri perioda:

prvi od 1. 6. 1850. do 31. 7. 1871.
— austrijske marke,
drugi od 1. 5. 1871. do 2. 12. 1918.
— mađarske marke,
treći od 28. 10. 1918. do 17. 11. 1918. — marke SHS
četvrti od 1. 12. 1918. do 31. 3. 1924. — marke FIUME.

Na teritoriju Rijeke (FIUME) bio je u upotrebi slijedeći novac:
od 1850. do 1858. : 1 zlatnik = 60 krajcara,
od 1858. do 1900.: 1 zlatnik = 100 krajcara,
od 1900. do 18. 4. 1919.: 1 mađarska kruna – 100 filira,
od 19. 4. 1919. do 30. 4. 1921.: 1 riječka kruna = 40 talijanskih centi = 100 centisima.

Sa filatelističkog stajališta područje Rijeke (FIUME) je zatvorena cjelina koja pruža velike mogućnosti za sakupljače. Zanimljivo je da su sva izdanja, ubrzo poslije puštanja u opticaj, bila falsificirana, počevši od pretiska na mađarskim markama pa do redovnih maraka, pa čak i cijele serije uključujući i najjeftinije vrijednosti. Dokaz za to je i serija redovnih maraka od 12 vrijednosti koja je izdata 23. 3 .1923. godine i koja ima malu katalošku vrijednost. (Katalog broj 155—165).

Prema podacima G. Marusiga te marke su štampane u knjigotisku u tabacima od 100 maraka u štampariji Bartieri i Vanzeti u Milanu. Na markama su slijedeći motivi: 5, 10 i 15 centisima venecijanska karavela, 20, 25 i 30 centisima — rimski slavoluk u Rijeci, 50, 60 centisima i 1 lira — Sv. Vid, zaštitnik Rijeke, i 2, 3 i 5 lira — antički stup.

Marke su štampane na papiru bez vodenog znaka. Zupčanje je linijsko 11, 11 1/2 i 11 1/4. Zupčanje reda 11 : 11 1/2 ili obratno. Ove marke su imale frankaturnu važnost do 31.3. 1924, kao i marke sa pretiskom REGNO D’ITALIA a ANNESSIONE ALL’ ITALIA 22 Febb. 1924.

Mada je tiraža osnovnog izdanja i oba izdanja sa pretiscima bili relativno visoka, falsificirane su sve vrijednosti svih triju izdanja. Falsifikati i maraka i oba pretiska javljali su se već odmah poslije puštanja u promet tih maraka, a i kasnije, a na štetu pošte i sakupljača.

Kako se falsifikati ovih maraka nalaze i kod naših sakupljača u razmjerno velikom broju, ovdje ćemo izložiti osnovne karakteristike originala i falsifikata maraka osnovne serije (Katalog “Jugoslavica moderna”, serija broj 154—165), maraka sa pretiskom ANNESSIONE ALL’ ITALIA 22 Febb 1924 (Katalog Jugoslavica moderna” 169—179) i maraka sa pretiskom REGNO D’ITA-LIA (Katalog “Jugoslavice moderne” 182—193).

Tipične razlike koje određuju original i falsifikat su iste kod svih vrijednosti sa istim motivom marke zato je kao ilustracija priložena samo jedna marka sa istim motivom. U priloženim tabelama od I do IV dati su paralelni pregledi razlika koje određuju original i falsifikat kod maraka osnovnog izdanja od 23. 3. 1923. (Katalog “Jugoslavica moderna”, broj 154—165).

Kod vrijednosti od 10 centisima originalne marke imaju ljubičastu ili svjetlo-ljubičastu boju, a falsifikati ružičasto-ljubičastu ili sivo-ljubičastu.

Falsifikati ovih maraka su često bili žigosani falsicificiranim poštanskim žigom: FIUME B 1 B 11. D 31 GEN. 924, a koji se razlikuje od originalnog žiga B 1 B primjetno manjim slovima. Kasnije su iz falsificiranog žiga odstranjene linije kod donje ispune.

Pretisci “ANNESSIONE ALL’ ITALIA 22. Febb. 1924” i “REGNO DI ITALIA”

Rimskim ugovorom od 12. 1. 1924. Rijeka (FIUME) postala je sastavni dio Kraljevine Italije. Krajem siječnja 1924. sva je vlast povjerena vojnom guverneru generalu Giardinu koji je naredio da se povodom pripajanja Rijeke (FIUME) Italiji, posljednje izdate marke preštampaju pretiskom “ANNESSIO-NE ALL’ ITALIA 22 Febb. 1924” i pretiskom “REGNO D’ITALIA”.

Pretisak ANNESSIONE ALL1 ITALIA 22 Febb. 1924.

Serija se sastoji od 12 vrijednosti (Katalog “Jugoslavice moderne” 168—179). Marke su izdate 1. 3. 1924, iako nose datum 22 veljača 1924. datum pripajanja Rijeke (FIUME) Italiji kada je ova marka trebala biti izdana. Pretisak ANNESSIONE ALL’ ITALIA je u okviru sa ornamentima. Iznad natpisa je stilizirani grb i kruna. Ispod okvira je datum 22 Febb. 1924. Tiraža je izlosila: od 5 centisima do 1 lire po 70.000 primjeraka, a od 2 do 5 lira po 60.000 primjeraka.
Falsifikati pretisaka postoje uglavnom na falsificiranim markama.

Osnove razlike između originalnog i falsificiranog pretiska su slijedeće:

1) pretisak uopće: original — tanji sa nepotpunim i nepreciznim otiscima pojedinih slova: falsifikat— deblji, sa jasnijim, slovima uopće precizniji otisak;
2) iza ALL’ gore: original — točka ALL’: falsifikat — zapeta ALL’;
3) prvo I: original — dolje malo povijeno: falsifikat — dolje ravno.

Pretisak REGNO D’ITALIA.

Serija se sastoji od 12 vrijednosti (Katalog “Jugoslavica moderna” 182— 193). Marke su izdate 25. 2. 1924. Pretisak REGNO D’ITALIA (Kraljevina Italija) u ovalnom okviru, gore su stilizirani grb i kruna, a ovalni okvir je dolje ukrašen ornamentom. Pretisak je odštampan u knjigotisku u štampariji “URANIA” u Rijeci.
Tiraža: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 centisima i 1 lira po 400.000 primjeraka, 2 lire 111.300 primjeraka a 3 i 5 lira po 25.000 primjeraka.

Osnove razlike između originalnog i falsificiranog pretiska su slijedeće:

  1. kosa noga slova R
  2. slovo E
  3. slovo N
  4. slovo D
  5. slovo I
  6. prvo slovo A
  7. slovo L
  8. drugo slovo A

original
— deblja, punija
— gore produženo
— druga vertikalna noga je nepravilna, donji završetak je ne precizan,
— deblje
— oba kraja neprecizna
— više od ostalih slova
— gornji završetak slova tup
— završetak gore je tup

falsifikat
— tanja, vitkija
— gore kraće
— druga noga slova je prava i bez nepravilnosti
— vitkije, pravilno
— oba kraja precizna
— iste visine kao ostala slova
— završetak gore je oštar, precizan

Falsifikati pretisaka REGNO D’ ITALIA su rađeni pretežno na falsificiranim markama. U ovom tekstu, osim domaćih kataloga korišteni su i: Katalog Sassone, Katalog Zumstei, Kohl–Handbuch, Senf-Journal, Dr. A. Schoeder: Schach dan Falschungen, Slovanski prehled, Filatelie 9 i 10/78.